Dotační a Energetické poradenství

Tyto služby vám zajistíme na klíč

Dotační poradenství


Energetické audity a posudky


Elektroprojekce


Energetické analýzy


Energetický management

.

Uhlíková stopa

Energetické audity, posudky a průkazy

Zpracováním těchto dokumentů Vám pomůžeme splnit zákonnou povinnost, zároveň zjistíte, kde můžete ušetřit a získáte podklady pro efektivní investice do energetického hospodářství s možným využitím pro dotační tituly.

Energetický audit

 • Zpracujeme pro Vás energetický audit s garancí akreditovaného energetického auditora. Provedeme místní šetření objektů a technologie, zanalyzujeme data, prověříme faktury. Na základě toho navrhneme konkrétní úsporná opatření a provedeme ekonomické hodnocení včetně výpočtu návratnosti investic. Závěrem budou doporučené prioritní opatření, s kterými výrazně ušetříte náklady za energie.

 • Energetický audit se řídí vyhláškou č. 140/2021 Sb., zákonnou povinnost mají podniky, které mají roční spotřebu energií nad 5 000 MWh, nebo mají nad 250 zaměstnanců, či přesahují obrat 1,3 miliardy Kč. Energetický audit hodnotí současný stav energetického hospodářství podniku a zároveň přináší úsporná opatření v rámci nakládání s energiemi a emisí uhlíkové stopy.

Energetický posudek

 • (dle vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie) 

 • Energetický posudek je přípravný dokument reflektující konkrétní požadavky zákazníka (návrhy energetických úsporných opatření z energetického auditu) splnění legislativních povinností pro možnost obdržení investičního dotačního titulu.o 

 • Vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci dotačních programů –výpočet úspor, návratnosti a odhad investičních a provozních nákladů, návrh řešení s prokázáním úspory.

 • Posoudíme FVE, KVET, SZTE a snižování energetické náročnosti budov.

PENB a štítky budov

 • PENB slouží k informaci o energetické náročnosti provozu nemovitosti.

 • Vyhodnocuje objekty z hlediska spotřeby jednotlivých energií (obálka budov, vytápění, chlazení, větrání, úprava vlhkosti, příprava teplé vody a osvětlení.

 • Snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinností užití energie a snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla.

Dotační poradenství

 • Máme potřebné znalosti, zkušenosti a spolehlivý tým, který se neustále vzdělává.

 • Jsme si vědomi, že v dnešní době je čas zásadní. Proto maximum připravíme a zařídíme za vás. Připravíme a sepíšeme projekt, zkompletujeme potřebnou dokumentaci, komunikujeme s úředníky.

 • Většinu provize si účtujeme až po úspěšném získání dotace, pobídky nebo uplatnění slevy na dani. Rádi budujeme dlouhodobé vztahy a stavíme na nich.

 • S námi najdete aktuální dotace přehledně na jednom místě. Pomůžeme vám najít možnosti využití včetně následné realizace. Snadno zjistíte, který dotační program odpovídá vašemu záměru či projektu

 • Našim cílem je poskytovat nezávislé konzultace, analýzy a doporučení nejvhodnějšího způsobu financování případně dotační příležitosti.

 1. Energetické a dotační poradenství

 2. Koncepční energetické poradenství

 3. Posouzení možnosti využití dotačních titulů včetně zajištění kompletní vyřízení žádosti o dotace s následnou administrativou

 4. Financování energetických projektů

 5. Společně snížíme investice do úspory energie. Zajistíme všechna povolení a vyřídíme žádost o dotaci.

Vybereme pro vás nejvhodnější dotaci a zajistíme a vypracujeme pro vás veškerou povinnou dokumentaci. Žádost včetně všech příloh za vás podáme a obstaráme komunikaci s úřady. Během doby udržitelnosti projektu vám budeme k dispozici.


Elektroprojekce

V rámci elektroprojekce zajišťujeme zejména části silnoproud a MaR v elektroenergetice (LDS, trafostanice, vyvedení výkonu výrobních zdrojů, teplárenství (výroba, rozvod, spotřeba a optimalizace teplárenských soustav) a plynárenství.


Energetické analýzy

V rámci energetických analýz jsme schopni na základě vstupních dat zpracovat technicko-ekonomickou studii, energetickou koncepci, studii proveditelnosti či jiný investiční záměr.

Technicko-ekonomické studie (TES) a studie proveditelnosti

 • Zpracujeme technicko-ekonomickou studii, a to na základě požadavku objednatele na jakýkoliv investiční záměr.

 • Studie může sloužit u větších projektů (finančně náročnější) k posouzení skutečnosti, zda je projekt rentabilní, popř. ukáže ekonomické výsledky.

 • Součásti TES je popis stávajícího stavu, návrhy variant řešení, ekonomická analýza, výběr optimální varianty, SWOT analýza a enviromentální vyhodnocení včetně závěrečného doporučení a časového plánu projektu.

 • V případě potřeby nezávislého posouzení plánovaných investičních záměrů, návrhu optimálního způsobu realizace jednotlivých investičních záměrů Vám zpracujeme studii proveditelnosti

 • Mezi přínosy studie proveditelnosti patří snížení nákladů na energie, snížení spotřeby energií, možnost využití OZE, odpadního tepla, snížení produkce emisí a posouzení KVET.

Investiční záměry

 • Zpracujeme investiční záměr do úspory energií. Většinou se jedná o fotovoltaiku, rekonstrukce kotelny či jiného zdroje, nové kotle, modernizace tepelného hospodářství, osvětlení.

Energetický management

V rámci služeb energetického managementu vám poradíme, jak efektivně řídit váš

podnik a ‍snižovat spotřeby energií. Vše v souladu s ČSN EN ISO 50001. Zároveň

budete mít přehled o svých spotřebách.

Výhody energetického managementu:

 • sledování spotřeb energií online

 • porovnání spotřeb energií s plánem

 • vyhodnocování odchylky

 • optimalizování výroby a spotřeby

 • prosté řešení, které vám usnadní vykazovat uhlíkovou stopu.


Aktuálně zpracováváme tyto dotační programy z oblasti energetiky


Modernizační fond

 • Cílem Modernizačního fondu je poskytnout 300 miliard korun na "zelené projekty",

které výrazně sníží závislost Česka na spalování uhlí a urychlí přechod k čistým

zdrojům energie. Cílem investic je přispět ke snížení škodlivých emisí do ovzduší.

 • Významná část investic půjde na nové solární elektrárny, modernizaci současných

energetických provozů a další energeticky úsporná opatření.

 • Dotace je možné získat v 10 programech, které vedou k úspoře energií. Dotace jsou

otevřeny širokému spektru žadatelů. Hlásit se mohou zástupci veřejného i

soukromého sektoru, obce, města, samosprávy, malé i velké podniky, fyzické osoby.

Národní plán obnovy

 • Národní plán obnovy je navržen tak, aby pomohl vyvést českou ekonomiku z krize

vyvolané pandemií COVID-19 a přispět ke splnění reformních a investičních

požadavků. Plán rovněž reflektuje požadavek evropské legislativy, aby minimálně 37

% zdrojů šlo na zelenou a 20 % na digitální transformaci. Počítá se, že prostředky

půjdou převážně do digitalizace, udržitelné energetiky a bezpečné dopravy,

dekarbonizace, čisté mobility, vody, vzdělání, sociálních služeb, vědy či zdravotní

prevence.

Dotace z OP TAK

 • Účelem tohoto projektu je rozdělit v letech 2021 – 2027 téměř 27 mld. Kč na

podporu opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Cílovou skupinou

jsou přednostně malé a střední ale také velké podniky. Výše dotace závisí na regionu

a velikosti podniku.

Dotace z OPŽP

 • Dotace pro kraje, města, příspěvkové organizace a další instituce na energetické

úspory, obnovitelné energie a adaptaci na změnu klimatu.

Dotace z EFEKT

 • Státní program na podporu úspor energie EFEKT pro období let 2022–2027. Účelem

programu je podpora energetických úspor a snižování energetické náročnosti.

Energetické poradenství pro obce

 • Nabízíme energetické poradenství pro obce, města a regiony v oblasti komunální

energetiky, energetického managementu a energetického plánování.

 • Vypracujeme místní energetické koncepce

 • Posoudíme stav energetického hospodářství, poskytneme koncepční řešení v komunální energetice a identifikujeme příležitost instalace OZE nebo jednotek kombinované výroby elektřiny a tepla.

Uhlíková stopa

Zajímá Vás, jakou má Váš podnik uhlíkovou stopu? Potřebujete snížit emise skleníkových plynů? Obraťte se na nás a my Vám rádi zpracujeme studii uhlíkové neutrality, na základě které budete vědět, jak postupovat.

 • Uhlíková stopa je indikátorem dopadu činnosti podniku na životní prostředí a zejména na klimatické změny. Je nepřímým ukazatelem spotřeby energií, produkce odpadů a emisích.

 • Stanovuje množství skleníkových plynů, které odpovídají výrobní činnosti daného podniku a je vyjádřena v ekvivalentech CO2.

 • Provedeme výpočet uhlíkové stopy

 • Navrhneme strategii snižování produkce skleníkových plynů a dosažení uhlíkové neutrality formou úsporných opatření, využití OZE, offsetování (výsadba dlouhověkých dřevin, výstavba zdrojů OZE, investice do energetické účinnosti).

V případě zájmu vyplňte všechny potřebné údaje a my vás budeme obratem kontaktovat