Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro dodávku komplexního systému fotovoltaické elektrárny, včetně montáže a související projektové dokumentace. (Právnická osoba)


A. Provedení díla

1. Zhotovitel provádí dílo sám, samostatně, na vlastní náklad a nebezpečí je však oprávněn nechat část či celé dílo provést dalším subjektem. Nebezpečí ztráty, zničení, poškození nebo snížení hodnoty díla (nebezpečí škody na zhotovovaném díle) nese zhotovitel až do okamžiku předání kompletního předmětu díla ve smyslu této smlouvy. Pokud ke zhotovení díla přizve další subjekt, subdodavatele, odpovídá za činnost a za výsledky činnosti poddodavatele, jako by plnil sám.

2. Zhotovitel je povinen při plnění díla dodržovat sjednanou smlouvu a požadavky kladené na provedení sjednaného díla obecně platnými právními předpisy ČR.

3. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a tak, aby výsledek odpovídal účelu a smyslu prováděného díla, jeho očekávanému budoucímu využití a odborným požadavkům kladeným na obdobné dílo ve sjednaném čase plnění.

4. Pokud je podkladem pro zhotovení díla pravomocné rozhodnutí orgánů státní správy, například stavební povolení, je zhotovitel povinen dodržet objednatelem stanovené požadavky a podmínky tímto rozhodnutím stanovené.

5. Součástí díla je zpracování dokumentace skutečného provedení díla včetně provedení zkoušek a předložení výsledků zkoušek, zabezpečení dokumentace o shodě výrobků (technologie) a materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a zabezpečení další objednatelem určené dokumentace požadované pravomocnými rozhodnutími orgánů státní správy, kterými bylo provedení díla povoleno nebo upraveno.

6. Součástí díla je řádná likvidace odpadů vzniklých v průběhu provádění díla, např. druhotným využitím, uložením na odpovídající skládku apod.

B. Čas plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednaném čase.

2. Pokud je ve smlouvě sjednána součinnost objednatele a objednatel tuto součinnost ve sjednaném čase neposkytne, prodlužují se sjednané termíny plnění smlouvy o dobu prodlení objednatele, přičemž zhotovitel je povinen včas, tj. s dostatečným předstihem, si vyžádat příslušné protiplnění či součinnost ze strany objednatele, jinak se nemůže dovolávat na prodlení ze strany objednatele.

3. Zhotovitel je oprávněn změnit dobu plnění za výjimečných hydrometeorologických podmínek, které znemožní práci ve výškách dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, resp. za nepříznivé povětrnostní situace blíže specifikované v nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, přičemž zhotovitel je povinen o této skutečnosti informovat objednatele a sdělit mu odhadovanou dobu, která bude mít vliv na dobu plnění. V případě, že tak zhotovitel učiní není objednatel oprávněn dovolávat se prodlení ze strany zhotovitele.

C. Cena a platební podmínky

1. Ve smlouvě sjednaná cena díla je sjednaná jako cena pevná. Tato cena je sjednána za provedení celého díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele.

2. Sjednaná cena může být měněna pouze dodatkem ke smlouvě, a to v případě změny rozsahu díla vyvolané objednatelem. Nová výše ceny bude stanovena na základě odsouhlasených jednotkových cen a upraveného rozsahu díla. V případě nutnosti víceprací, musí být tyto před zahájením realizace vzájemně odsouhlaseny formou písemného dodatku ke smlouvě, který objednatel uzavře se zhotovitelem včetně odsouhlasení ceny těchto víceprací. Neodsouhlasené nebo neobjednané stavební práce není objednatel povinen uhradit a byly-li provedeny, může požadovat jejich odstranění. Veškeré případné vícepráce obsažené v dodatku ke smlouvě o dílo budou vyúčtovány odděleně od vyúčtování za původně smluvené práce.

3. Cena díla je ve smlouvě sjednána bez DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 b., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené zákonem v době uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě faktury – daňového dokladu. Konečná faktura bude vystavena v den předání a převzetí díla bez vad, dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání – převzetí díla. Přílohou konečné faktury bude protokol o předání převzetí díla, potvrzený zástupcem objednatele i zhotovitele, na vyžádání objednatele může být přílohou rovněž soupis provedených prací.

5. Platebním dokladem je faktura. Podkladem pro konečnou fakturaci je protokol o předání převzetí díla bez vad a nedodělků, podepsaný oběma stranami smlouvy.

6. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu, ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a v souladu s příslušnými ustanoveními NOZ. Kromě těchto náležitostí bude ve faktuře vždy uvedeno číslo smlouvy/zakázky zhotovitele.

7. Splatnost konečné faktury je do 30 dnů po dokončení a předání díla objednateli. V pochybnostech doručení se má za to, že faktura byla doručena 3. dne po jejím prokazatelném odeslání.

8. Objednatel má právo na zádržné 10% z celkové fakturované částky do doby připojení díla do distribuční soustavy distributorem.

9. Veškeré faktury a smlouvy týkající se zakázky budou mj. označeny číslem smlouvy o dílo

Platební podmínky:

Platby za dílo budou prováděny na základě vydaných faktur vystavených v souladu se zákonem, dle následujícího harmonogramu:

Realizace díla proběhne bez možnosti finanční zálohy, a to v případě zakázek/díla, u kterých nepřesáhne cena díla částku ve výši 800.000,- Kč bez DPH, v ostatních případech je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu zálohy, a to způsobem navazujícím na cenovou nabídku.

Splatnost vystavených faktur u částek nepřesahujících cenu díla ve výši 800.000,- Kč bez DPH

je tedy:

  • 90 % z ceny díla po předání díla (30 dní splatnost)
  • 10 % z ceny díla po připojení díla do distribuční soustavy distributorem

Splatnost vystavených faktur u částek přesahujících cenu díla ve výši 800.000,- Kč bez DPH

je tedy:

  • dílčí platby dle harmonogramu plateb vycházejícího z cenové nabídky až do výše 90 % ceny díla (30 dní splatnost)
  • 10 % z ceny díla po připojení díla do distribuční soustavy distributorem

Nedohodnou-li se zhotovitel a objednatel na jiném harmonogramu plateb, a to dle cenové nabídky tvořící přílohu smlouvy o dílo.

Faktura-daňový doklad bude zaplacena převodem na účet Zhotovitele.

D. Způsob provádění díla

1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor k tomu pověřenými osobami, v jeho průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou a projektovou dokumentací, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

2. Stavební deník vede zhotovitel obvyklou formou, ve smyslu ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a příl. č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla a osobám pověřeným. Kopii deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení díla.

3. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technického dozoru a při kontrole poskytovat nezbytnou součinnost.

4. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zaměstnanců a pracovníků zhotovitele. Je však oprávněn dát zaměstnancům a pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena kvalita prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, velké újmy na majetku objednatele, případně životní prostředí.

5. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal do stavebního deníku, pokud se strany smlouvy nedohodnou jinak.

6. Zhotovitel je povinen při plnění smlouvy dodržovat obecně platná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární bezpečnosti. Zhotovitel je dále povinen dodržovat ta pravidla a požadavky, jejichž plnění a dodržování si ve smlouvě vymínil objednatel.

7. Zhotovitel zodpovídá za případné škody způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci díla až do předání díla objednateli, včetně škod na zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní a mechanizační technice, újmy na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem smlouvy.

8. Zhotovitel je pojištěn na škody způsobené třetím osobám až do výše plné ceny vlastního prováděného díla.

9. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele.

E. Splnění díla a jeho předání objednateli

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným ukončením díla a předáním díla objednateli v místě plnění určeném ve smlouvě, kdy zhotovitel po zhotovení díla vyzve objednatele s předstihem sedmi dnů předem k jeho předání a převzetí.

2. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení odborné péče zjistitelné vady, je provedeno v souladu s uzavřenou smlouvou, v požadované kvalitě a je schopné plnit požadovanou funkci. Zároveň s ukončením vlastního díla – stavby, musí být ukončeny a provedeny a objednateli předány všechny požadované zkoušky a zpracována dokumentace nutná pro povolení užívání díla a pro jeho užívání, včetně vypracované revizní zprávy, provozního řádu a protokolu o provedených zkouškách. Ukončení díla musí být stvrzeno podpisy obou smluvních stran v zápise o předání a převzetí díla.

3. Protokol o předání a převzetí díla, který obsahuje zjištění o existujících zjistitelných vadách opravňuje zhotovitele požadovat zaplacení sjednané ceny do 7 pracovních dnů po jejich odstranění. O dobu nutnou k jejich odstranění se tak prodlužuje termín splatnosti konečné faktury díla. Protokol o předání a převzetí díla může být doplněn soupisem provedených prací v případě, že tak bude písemně vyžádáno objednatelem.

F. Přechod vlastnického práva

Vlastníkem díla je až do úplného zaplacení díla, stanovené touto smlouvou, zhotovitel.

G. Vady díla, záruka, reklamace, odpovědnost zhotovitele

1. Dílo má vady, pokud výsledek nebo provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě a podmínkám a požadavkům ve smlouvě sjednaným.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání a převzetí díla a v záruční době.

3. Vady díla je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistil. V oznámení objednatel uvede zpravidla i požadovaný způsob a termín odstranění vad.

4. Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.

5. V záruční době je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění oprávněně reklamovaných vad do 15 dnů, pokud není sjednáno jinak, od uplatnění reklamace objednatelem. Vady budou zhotovitelem odstraněny bezplatně v termínu, který bude stanoven dohodou stran, jinak v nejkratším možném termínu. Bude-li odstranění vad neúspěšné, nezahájí-li zhotovitel odstranění vad ve stanovené lhůtě nebo nebudou-li vady odstraněny v přiměřené lhůtě, má objednatel právo nechat vady odstranit třetí osobu na náklady zhotovitele.

6. Běh záruční doby se zastavuje dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné vyhotovení reklamace a pokračuje dnem, kdy objednatel písemně potvrdí odstraněné vady.

Záruční podmínky technologie:

7. Záruky na komponenty a součásti díla, které jsou stanoveny zákonem, činí 24 měsíců a na provedené stavební práce činí 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání díla do provozu. Jestliže dílo bylo předáno s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet od dne jejich úplného odstranění.

8. V případě komponentů a součástí díla, u kterých jejich výrobci, výhradní dodavatelé, ČSN/EN/ISO nebo příslušný právní předpis stanoví záruku v jiné lhůtě než v těchto obchodních podmínkách stanovených, bude zhotovitelem poskytnuta záruka v délce garantované těmito subjekty. Informace o délce záruky poté vyplývá z datového listu, který tvoří přílohu smlouvy o dílo

H. Sankce

1. Smluvní pokuta za pozdní dokončení díla je stranami smlouvy sjednána ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení, a to až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

2. Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny další nároky objednatele na náhradu škody podle obecně závazných právních předpisů.

3. Pozdní úhrada oprávněně požadovaných plateb podléhá úroku z prodlení 0,05% denně z dlužné částky.

I. Ukončení smlouvy

1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou obou stran smlouvy.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit kdykoli v průběhu provádění díla, a to je-li zhotovitel: a. v prodlení s plněním smlouvy ve sjednaných termínech o více než 1 měsíc a přes písemné upozornění nevyvíjí odpovídající snahu k odstranění prodlení v plnění díla; b. porušuje platné předpisy, normy a pokyny objednatele takovým způsobem, že je ohrožena kvalita prací, bezpečnost života a zdraví osob nebo užitná hodnota díla, nebo pokud se prokáže možnost vzniku věcných škod.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se objednatel ocitne v prodlení s úhradou i daňového dokladu po dobu delší než 15 dnů, počínaje dnem splatnosti příslušného daňového dokladu. Náhrada škody, včetně její části, smluvní pokuta (úrok z prodlení) převyšující, tím není dotčena. Dále je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy na základě uplatnění ustanovení občanského zákoníku.

4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné, a musí být doručeno druhé smluvní straně. Pro případ pochybností se smluvní strany dohodly, že odstoupení od smlouvy je druhé straně doručeno po uplynutí tří dnů od jeho prokazatelného odeslání.

5. Jestliže je smlouva ukončena dohodou stran nebo odstoupením od smlouvy před dokončením díla, smluvní strany bez zbytečného odkladu protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena, a to na základě potvrzených soupisů provedených prací a dodávek nebo zjišťovacích protokolů. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného díla a stanoví částku, kterou objednatel zhotoviteli zaplatí za účelně provedené práce, nebo přeplatek, který získal zhotovitel neoprávněně od objednatele a který se zhotovitel zavazuje objednateli vrátit. Smluvní strany zároveň sjednají termín pro vyrovnání stanovených finančních pohledávek.

J. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran smlouvy, formou dodatků ke smlouvě, číslovaných vzestupnou řadou.

2. Všechny informace, které poskytne objednatel zhotoviteli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy, s plněním sjednané smlouvy a s prováděním díla nebo které zhotovitel o objednateli zjistí, jsou považovány stranami smlouvy za důvěrné informace ve smyslu ustanovení § 504 NOZ.

3. Otázky smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnou platnou právní úpravou ČR a zejména příslušnými ustanoveními NOZ.

4. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami, resp. dnem, kdy jej podepíše druhá smluvní strana.

5. V případě, že v důsledku změn platných zákonů nebo jejich novelizace dojde k tomu, že se některý článek nebo část této smlouvy stane neplatným, zavazují se jej smluvní strany nahradit novým zněním, které bude v souladu s platnými zákony, přičemž dohoda i nadále zůstane v platnosti.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory budou řešit prostřednictvím příslušného soudu ČR, určeného dle místa sídla zhotovitele a takové rozhodnutí pro ně bude závazné a konečné.