Otázky a odpovědi nejen k FVE

FAQ

Co je to fotovoltaika a jak funguje?

Jedním ze zdrojů nevyčerpatelné energie je energie ze slunce. K tomu, abychom energii dokázali využít, je potřeba fotovoltaický modul, který je nedílnou součástí každé elektrárny. Modul dále rozdělujeme na menší články, ve kterých probíhá fotoelektrický jev. Tento proces vzniká díky dopadajícímu záření z našeho slunce na plochu článku, uvolňuje nosiče nábojů a jejich pohybem pak vzniká elektrická energie.

Díky ideálním podmínkám lze dosáhnout rychlejší návratnosti investice a budou tak i delší dobu fungovat zeleně vůči životnímu prostředí. To znamená, že se vaše uhlíková stopa uvolněná do ovzduší sníží až o šest tun a výdaje za energie klesnou v průměru o polovinu ročně. Vlastní soběstačnost ve spotřebě elektřiny je nespornou výhodou vzhledem k situaci možných výpadků sítě či zvyšování dodavatelských cen. Energii lze využít pro domácí spotřebiče, ohřev vody a stále častěji i k nabíjení vašeho elektromobilu.

Obvyklé komponenty fotovoltaické elektrárny

Co se týče komponentů fotovoltaické elektrárny, tak je můžeme rozdělit na nezbytně nutné a přidružené. Mezi nutné patří fotovoltaický modul neboli panel, měnič ( střídač ), rozvaděče DC a AC, potřebná kabeláž, čtyřkvadrátní elektroměr, který společně s HDO zajišťuje distributor. Přidružené komponenty jsou pak například MPP tracker, který bývá samostatný nebo je součástí měniče, akumulátory (baterie), optimizéry či zásobník teplé vody (boiler). Další možnosti se pak nabízejí při propojení se sadou smarthome ( chytrá domácnost ), což umožní ovládání instalované techniky tak, aby vám bylo dobře, byli jste v bezpečí a zároveň šetřili.

Fotovoltaický modul (panel)

Nepostradatelnou součástí každé fotovoltaické elektrárny je solární fotovoltaický panel. V první řadě se zohledňuje místo kam tyto panely umístit. Nejideálnější je umístění na střechu vašeho domu nebo jinou podobnou větší plochu, která bude splňovat kritérium orientace ke slunci. Solární panel je tvořen solárními (fotovoltaickými) články, které mohou být tvořeny polovodičovými nebo organickými prvky, jež ektromagnetickou energii světla mění v energii elektrickou. Toto se děje díky využití tzv. fotoelektrického jevu, kdy díky energii dopadajícího záření dochází k uvolňování elektronů ze struktury polovodičového materiálu a vzniká tak elektrická energie s účinností zhruba 23% z energie dopadajícího záření. Teoretická maximální účinnost pro jeden přechod je 34 % (tzv.

Shockleyův–Queisserův limit). V současnosti se běžně dosahuje účinnosti mezi 18 a 23 %. Při teplotě vyšší než 25 °C pak klesá účinnost asi o 0,4 % na každý stupeň Celsia.

Můžeme zmínit, že v žebříčku Top 1 světového výrobce, který zveřejnila informační společnost PV

Info Link ve své nejnovější analýze, je společnost LONGI Solar, který je našim hlavním dodavatelem.

Vysloužilé solární panely je možno recyklovat – největší podíl na jejich hmotnosti má sklo a hliníkový rám. Součástí panelů jsou však i další využitelné materiály jako například měď, plasty, křemík a vzácné kovy. Naše společnost samozřejmě v okamžiku uvedení výrobku na trh platí recyklační poplatek, který pokrývá budoucí náklady na likvidaci vysloužilého výrobku.

DC/AC střídač

DC/AC střídač jinak řečeno měnič je zařízení, které mění stejnosměrné napětí na střídavé a je dále zapojené do domovní nebo distribuční sítě nebo do sestavy akumulátorů (baterií). Tento mozek monitoruje celkovou výrobu elektrické energie z fotovoltaických panelů a zároveň řídí využití energie v domovní síti.

Střídač může být buď symetrický nebo asymetrický. Neznamená to slengově řečeno asi metr sem nebo asi metr tam, ale jde o rozdělení podle určitých fází. Střídač symetrický myslí jednoduše a to tak, že rozděluje do všech tří fází proud rovnoměrně bez ohledu na zatížení jednotlivých fází. Je to levnější varianta oproti měniči asymetrickému, který je sice o něco dražší, ale už dokáže proud rozdělit do každé fáze zvlášť podle aktuální potřeby.

Watt router

Jde o dodatečné zařízení, jehož hlavní funkcí je omezení přetoků do distribuční sítě. Komunikuje s HDO, reguluje příkon podle nastavených pravidel a především spojuje okruhy se spotřebiči jako je například klimatizace, bojler nebo také tepelné čerpadlo.

Vyrábějí se vaše výrobky v Číně?

Většina FVE systémů je založena pouze na výrobcích z Asie, konkrétně z Číny. Naše náročné požadavky a podmínky kladené velmi důrazně na výrobce byly ve všech ohledech splněné. Jsme úzce propojeni s výrobcem a známe celý proces jejich výroby.

Umístění fotovoltaiky mimo střechu

Fotovoltaický systém musí být umístěn na rodinném domě, jiné stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě RD, nebo jiné speciální konstrukci, přizpůsobená tak, aby neomezovala růst vegetace a její údržbu. Tato podmínka je nová! Dovoluje tak u RD umístit na montážní zemní konstrukci, která bude dostatečně vzdálena od zemního povrchu, s růstem zeleně a stříhání zeleně, v případě že RD má nevhodnou orientovanou nebo příliš členitou střechu, staticky nevhodnou střechu apod.

Baterie s vyšší kapacitou

Systém akumulátorů je možné i postupně navyšovat. Minimální podporovaná kapacita je na úrovni jednonásobku a maximální na dvojnásobku celkového instalovaného výkonu. Pokud ještě dále chcete navyšovat kapacitu, půjde to, ale již bez podpory z dotačního programu. Nicméně není v tom problém a staneme se tak v delším období více soběstační.

Odbornost na prvním místě

Naše náročné vstupní podmínky výběrového řízení pro spolupráci s naší společností splní jen ti opravdu specializovaní montážníci. Zkušenosti, které mají doplníme naším vlastním know-how a kvalitu kontrolujeme. Naši partneři pravidelně získávají nejnovější informace o technologiích, postupech a dodržování přísných pravidel. Zároveň jsou vedeni k tomu, aby si vždy uměli poradit v každé individuální situaci. Díky naším zavedeným procesům garantujeme správný chod po celou dobu fungování celé technologie.

Dotace na FVE?

Prodej přebytků energie do distribuční sítě musí odsouhlasit distributor.

• Minimální výkon fotovoltaického systému 2 kWp, maximální do 10 kWp.

• Objekt, pro který pořizujete fotovoltaické panely, musí být rodinný dům sloužící alespoň z 50 % k trvalému bydlení.

• Je-li v katastru evidován objekt pro rekreaci, musí zde být evidováno trvalé bydliště alespoň podobu 24 měsíců

• dotaci smí zažádat majitel či spolumajitel domu, ať už se jedná o fyzickou osobu či firmu.

• Žadatel může žádat o nové dotace na novostavbu po 2 letech od kolaudace.

• Lze podpořit i pozemní realizaci FVE

• Uznatelné náklady jsou vždy 50 % z ceny, do maximální výše dotace 200 000 Kč. Tedy abyste získali 200 000 Kč dotaci, musí instalace stát minimálně 400 000 Kč.

• Tepelné čerpadlo spolupracující s FVE musí být využíváno jako hlavní zdroj tepla pro vytápění a

ohřev teplé vody a musí umožňovat řízení výkonu.

• V systému musí být instalována akumulační nádrž o celkovém objemu min. 400 litrů pro ohřev teplé vody a vytápění, popř. mohou být použity samostatné nádrže, přímo ohřívané tepelným čerpadlem.

• V případě použití bateriového systému (s el. akumulátory) je minimální podporovaná kapacita stanovena na jednonásobek a maximální podporovaná kapacita na dvojnásobek podporovaného instalovaného výkonu FV modulů v kWh.

• Žadatel musí být registrován na www.eidentita.cz

Je možné získat dotaci, když je vlastník v exekuci?

Pokud je majitel/spolumajitel v exekuci a nemá právo nakládat s nemovitostí v plném rozsahu. Nemůže žádat o dotaci. Pokud ale exekuce není vztažena na nemovitost, pak toto nebude uvedeno v katastru nemovitostí, a poskytovatel dotace nemá danou skutečnost jak zjistit a žádost akceptuje.

Vybrané kraje pro zvýšení podpory

Realizace úsporných opatření v rodinných domech nacházející se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením podpory o 10 %. Tato podmínka je nová.

Má žadatel jistotu, že dostane dotaci?

Zajistit úspěšné zažádání i vyplacení dotace na fotovoltaickou elektrárnu garantujeme ve 100% případů.

Co musí žadatel udělat, aby mohl o dotaci požádat?

Základní podmínkou pro žadatele v rámci programu Nová zelená úsporám je vytvoření elektronické identity občana. Tato identita, kterou může získat pouze žadatel osobně, je pro vyřízení celého procesu nezbytná, a nelze bez ní dotační podporu od státu získat.

Bude tedy potřebovat?

Vytvořit si elektronickou identitu občana

Aktivovat ji na pobočce Czech Point nebo online přes bankovní identitu či vlastní datovou schránku

S touto identitou se přihlásit do Agendového informačního systému SFŽP a nechat si vygenerovat

kód pro žadatele o dotaci

Kód předat svému dotačnímu expertovi a zplnomocnit jej tak k podání žádosti

Je možné získat dotaci, když je vlastník v exekuci?

Pokud je majitel/spolumajitel v exekuci a nemá právo nakládat s nemovitostí v plném rozsahu.

Nemůže žádat o dotaci. Pokud ale exekuce není vztažena na nemovitost, pak toto nebude uvedeno v katastru nemovitostí, a poskytovatel dotace nemá danou skutečnost jak zjistit a žádost akceptuje.

Je možné získat dotaci na více nemovitostí?

Je možné zároveň žádat i o dotace na další technologie, třeba na tepelné čerpadlo nebo zateplení. Co se týká fotovoltaiky, na jednu nemovitost může být vždy aktivní pouze jedna žádost o dotaci na fotovoltaickou elektrárnu. Pokud vlastníte více nemovitostí, můžete realizovat dotace na všechny nemovitosti zároveň a dotace se hodnotí na každý objekt samostatně.

Může žádat o dotaci na rodinný dům i právnická osoba?

ANO, může. Pokud stavba, na kterou je žádáno a která je ve vlastnictví PO splňuje požadavky na rodinný dům či bytový dům viz. Definice RD a BD v Závazných pokynech pro žadatele.

Může o dotaci žádat i cizinec?

ANO pokud má cizinec u nás v ČR vedený účet a může si tak vytvořit Identitu občana. Může pak žádat o dotaci jako kterýkoli český občan

.

Rodinný nebo bytový dům. Jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Rodinný a bytový dům se liší nejen zákonnou definicí a počtem bytových jednotek. Má mnoho dalších rozdílů, které vyplývají především z technických požadavků na bytový dům.

Základní rozdíly

Rodinný dům je stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení, a v níž je více než polovina podlahové plochy všech místností určena k bydlení.

Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Rodinný dům může vlastnit jeden či více vlastníků, kteří však vlastní jeho "ideální" části.

To znamená, že dům není fyzicky rozdělen na bytové jednotky.

Jestliže jeden z parametrů domu přestane odpovídat zákonným předpisům, stává se z něj dům bytový. Stačí, když se například jeden ze tří bytů rozdělí na dva malé, nebo se přistaví jedno podlaží.

Za bytový dům se považuje takový, kde je více než polovina všech ploch určena k bydlení. Má více než tři byty a společné prostory, jako jsou vstupní haly, chodby, schodiště, sklepy, půda apod.

Vlastníkem bytového domu může být fyzická nebo právnická osoba. Dům však také může být vlastněn více vlastníky v důsledku bytové privatizace nebo je majetkem bytového družstva.

Přípravné a projekční práce FVE - Firmy

Jak to obecně funguje v praxi:

Od podpisu smlouvy až do spuštění výstavby vaší nové fotovoltaické elektrárny uplyne s

vyřizováním všech potřebných povolení a administrativních náležitostí cca 8 měsíců. Nejdelší

časový úsek zabere získání stavebního povolení se souhlasným vyjádřením stavebního úřadu

cca 60 dnů. Námi deklarované lhůty jsou orientační a závisí na každém konkrétním

případu, neboť jsme závislí na součinností příslušných úřadů.

V naší společnosti využíváme dlouholetých zkušeností, výše uvedené lhůty se snažíme na

základě dobrých vztahů, rychlé a kvalitní realizace a kontaktů na patřičných místech

eliminovat na co nejkratší dobu.

Obecný postup pro realizaci firemního objektu


1) Tvorba návrhu FV elektrárny na základě dodaných podkladů a informací. Na základě informací, které jsme obdrželi od klienta vytvoříme návrh FV elektrárny na klíč pro potřeby daného zákazníka. Zákazník obdrží indikativní cenovou nabídku na realizaci a závaznou cenovou nabídku na projekční práce.

2) Podpis Smlouvy o dílo. Souhlasí-li zákazník s naším návrhem, rozsahem prací a částkou, tak probíhá vystavení a následný podpis Smlouvy o dílo na projekční práce.

3) Vystavení a uhrazení 1. zálohové faktury. Do 14-ti dní od podpisu Smlouvy o dílo vám vystavíme zálohovou fakturu ve výši ..%hodnoty díla se splatností 14 dní.

4) Předrealizační schůzka. Po uhrazení zálohové faktury proběhne tzv. předrealizační schůzka na místě instalace s naším technickým specialistou.

5) Zahájení projekčních prací. Poté následuje zahájení projekčních prací, přičemž celý tento proces začíná tvorbou

žádostí o připojení výrobny do distribuční sítě. Po odeslání žádosti o připojení

výrobny má distributor čas na vyjádření přibližně 75 dní.

6) Vystavení a uhrazení 2. zálohové faktury. Do 14-ti dní od podpisu Smlouvy o připojení vám vystavíme zálohovou fakturu ve výši..% hodnoty díla se splatností 14 dní.

7) Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a vyhotovení žádosti o dotaci. Po uhrazení 2. zálohové faktury následuje zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení. Zároveň zpracujeme a připravíme žádost o poskytnutí dotace. Tato část procesu trvá, včetně inženýrské činnosti. (délku inženýrské činnosti poskytujeme individuálně).

8) Vystavení a uhrazení 3. zálohové faktury. Stejně jako v předchozích případech vystavíme do 14-ti dní zálohovou fakturu ve výši .% hodnoty díla se splatností 14 dní.

9) Podání žádosti o vydání stavebního povolení a žádosti o poskytnutí dotace. Po uhrazení 3. zálohové faktury podáme Žádost o vydání stavebního povolení

Obecný postup u realizační práce u firemního objektu


1) Podpis Smlouvy o dílo. Akceptuje-li zákazník naši závaznou cenovou nabídku na výstavbu FV elektrárny, přejdeme k vystavení a podpisu Smlouvy o dílo na realizaci díla.

2) Vystavení a uhrazení 1. zálohové faktury. Do 14-ti dní od podpisu Smlouvy o dílo vám vystavíme zálohovou fakturu se splatností 14 dní.

3) Objednání materiálu a příprava staveniště. Po uhrazení zálohové faktury následuje objednání materiálu a příprava staveniště. Tato část procesu trvá přibližně 60 dní. Tato lhůta platí pouze v případě FTV větších než 1 Mwp, Materiál na na instalace FTV o nižším výkonu držíme skladem.

4) Vystavení a uhrazení 2. zálohové faktury. Do 14-ti dní od podpisu Smlouvy o dílo vám vystavíme zálohovou fakturu se splatností 14 dní.

5) Instalace FV elektrárny. Po uhrazení zálohové faktury následuje samotná instalace FV elektrárny, která trvá přibližně 30-90 dní v závislosti na velikosti instalace.

6) Post-administrace. Po dokončení instalace následuje proces tzv. post-administrace. (dokumentace o skutečném provedení stavby).

7) Vystavení a uhrazení 3. zálohové faktury. Do 14-ti dní od dokončení procesu post-administrace vystavíme zálohovou fakturu se splatností 14 dní.

8) Spuštění FV elektrárny Funkčnost elektrárny ověříme zkušebním provozem. Po zaškolení personálu uvedeme elektrárnu do ostrého provozu a vy už vyrábíte čistou energii pro vaše potřeby.

9) Záruční a po záruční servis. Po dobu provozování FTV jsou vám naši technici k dispozici za účelem optimálního fungování vaší nové výrobny elektřiny.